Yatırım Teşvik Belgesi

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların teşvik araçlarından sağlayacakları katkıları netleştirmek için bu bölümde teşvik araçlarının kapsamı hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu amaçla teşvik araçlarının uygulanmasına ilişkin bilgilendirme amaçlı ve varsayımsal örnekler verilmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım türü, tutarı ve yerine göre verilen destekler:

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Faiz desteği
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı İndirimi (Yalnızca 6. Bölge)
 • Sigorta Primi işveren desteği
 • Sigorta Pirimi İşçi Desteği (Yalnızca 6. Bölge)
 • Yatırım yeri tahsisi

Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite

 • Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1.000.000 Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise 500.000 Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa  asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 Türk Lirası olması gerekir.
 • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %50’sini aşamaz.
 • Belirtilen asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Gümrük Vergisi muafiyeti ile KDV istisnasından yararlanırlar.

Ar-Ge ve Çevre Yatırımları

Ar-Ge ve çevre yatırımları; KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi desteğinden de yararlanabilir.