Hangi SGK Alacakları Nasıl Yapılandırılacak

SGK alacaklarının yapılandırılmasını da öngören ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı’, 4 Mayıs 2017 tarihinde TBMM’ye gönderildi. Tasarıda yapılandırılacak SGK alacakları ve yapılandırma esasları da şekillenmeye başladı.

SİGORTA PRİM ALACAKLARI

Tasarının mevcut hali ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

  • SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi alacaklarının,
  • Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların,

ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLAR

  • Yaşlılık, emekli veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının,
  • 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup kanunun yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan alacakların,

İDARİ PARA CEZALARI

  • 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunlar uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları ile
  • Kapsama giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın yeniden yapılandırılması düzenleniyor.

YAPILANDIRILAMAYAN ALACAKLAR

Mevcut tasarıda, işsizlik sigortası primlerinin yapılandırılmasına yönelik bir düzenleme yer almıyor. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan SGK’nın rücû davaları nedeniyle oluşan borçlara yönelik de bir hüküm bulunmuyor.

PEŞİN VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekir. SGK tarafından hesaplanan borç tutarının; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak. Taksitle ödenmek istenmesi durumunda, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şart. Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek.

GECİKME CEZASI VE FAİZ SİLİNİYOR

SGK, alacaklarının asıllarından vazgeçmiyor. Alacaklar, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yeni tutarları taksitlendirme kolaylığı ile birlikte tahsil edilecek. Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı faizi tamamen silinecek.

İTO Haber

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir